Bewonerscontact

Jaargang 25          augustus 2019                Nummer 4

Inhoud:                                                                    blz.

Bestuur                                                                   2

Van de voorzitter                                                3

Zwolle zuid beweegaanbod                             5

Zondagmiddagsoos                                             6

Bijdragen aan Bewonerscontact                    7

Bijeenkomst over Welzorg en Meyra            8

Inkomensregeling gemeente Zwolle             9

Kopij volgend nummer                                       21

Van de bestuurstafel                                          21

Belangrijke telefoonnummers                        23

Activiteiten Ontmoetingsruimte                    24

Bestuur:

Voorzitter:

Willy Voetstra                       telefoon         3376720

Secretaris/ledenadministratie:

Siem Smook                           telefoon         4652343

Penningmeester a.i.:

Siem Smook                          telefoon         4652343

Lid/algemeen adjunct:

Marten Klein                          telefoon         4652450

Lid:

Mary Sangers                         telefoon         4661355

Lid:

Annie Veneboer                    telefoon         4601451

Lid/beheerder Ontmoetingsruimte:

Jan Renkema                                    telefoon             4655502

Lid:

Reinier de Bruin                              telefoon             3376359

Commissie Sociale contacten:

Coördinatie

Miep Dekker                                     telefoon             4217217

 Ontmoetingsruimte:

Beheerder:

Jan Renkema                                    telefoon             4655502

Kamerledenlaan 2-4                      telefoon             4655277

Website: ittersumerbroek.nl

Emailadres: ittersumerbroek@kpnmail.nl

Van de voorzitter

Nog even en de zomerstop zit er weer op. Voor veel mensen is dat weer heel fijn dan kunnen ze eindelijk weer naar hun geliefde clubjes toe.

Want het was wel heel rustig voor velen van jullie. Wat is het toch warm geweest. Ik hoop dat jullie dit allemaal een beetje goed doorstaan hebben. Terwijl ik dit schrijf stijgt de temperatuur ook alweer lekker maar volgens de berichten komt er weer wat koelere lucht aan.

Ik kijk er met verlangen naar uit. Maar we zijn er weer klaar voor om het seizoen 2019 — 2020 te beginnen. De deuren gaan op vrijdag 30 augustus om half vijf weer open. We beginnen dan met een luxe warm en koud buffet. Dit werd vorig jaar zo goed ontvangen dat we hebben besloten om het nog maar eens een keer te doen. Het is ook erg gezellig om met elkaar samen te eten. Maandag 2 sept beginnen de activiteiten weer.  Er werd vaak tegen ons gezegd dat het niet zo leuk is om zolang dicht te zijn. We zijn vorig jaar begonnen met een koffie ochtend en die werd goed bezocht. Dit jaar zijn we er naar een paar ochtenden mee gestopt om dat er haast niemand kwam. Dit is natuurlijk erg jammer.

Hetzelfde gebeurde er bij de middagen die Buurtzorg bij ons organiseerden. De eerste keer kwamen er heel veel mensen en daarna werd het steeds minder. De dames van Buurtzorg hadden iedere keer wat lekkers gebakken voor bij de koffie of thee en dan kun je het weer mee terug nemen. We gaan nu met elkaar overleggen of het nog wel zin heeft om deze middagen nog wel door te laten gaan. En dan wordt er door allerlei instanties gezegd wij moeten de ouderen uit hun huis proberen te halen en iets met ze te gaan ondernemen. Ik zou het niet meer weten hoe we dat moeten doen. Maar het is natuurlijk verschrikkelijk jammer dat er zo weinig over blijft van al die leuke plannen. Onze vereniging is niet de enigste die hier mee te maken heeft er zijn er veel meer. Daarom zullen we onze krachten moeten bundelen en misschien wel meer met anderen moeten gaan samen werken. Anders blijft er niet veel meer over van onze mooie vereniging en dat zou heel erg jammer zijn. Ik hoop dat iedereen die nog nooit bij ons is geweest hier eens over na wil denken en eens een kijkje wil komen nemen. We hebben op papier veel leden maar het zou fijn zijn als er wat meer leden actief zouden zijn. Wij gaan gewoon door en hebben weer leuke dingen op ons programma staan. Die zullen als het zover is weer bekend worden gemaakt via een flyer. Ik wens jullie allemaal weer heel veel plezier en gezelligheid toe.

Willy Voetstra.

Het Zwolle-Zuid Beweegaanbod.

Zwolle-Zuid in beweging.

Stichting MVO De Siggels

Wijz Welzijn

Maandag

13.30 -14.30 Badminton                    Sporthal Zwolle zuid                   13.30 -14.30 Tai Chi                         de Pol

14.30 -15.30 Milde Fitgym                 De Kievitsbloem

14.35 -15.35 Yoga                              de Pol

15.40 -16.40 Yoga                              de Pol

16.45 -17.45 Milde Yoga                    de Pol

Dinsdag

09.45 -11.15 Walking Footbal            Buurthuis de Siggels

10.30 -11.45 Internationaal Dansen  de Pol

13.00 -14.00 Fitgym                           Sporthal Zwolle zuid

14.14 -15.15 Bewegen op Muziek     Sporthal Zwolle-zuid

Woensdag

13.30 -15.00 Koersbal                                    Buurthuis De Siggels

Donderdag

08.45 -09.45 Yoga                              de Pol

13.30 -14.30 Seniorensport               Buurthuis De Siggels

17.45 -18.45 Spot en Spel                  de Po Gymzaal

Verdere informatie:

Wijz nu                                               038-8515700 

MVO De Siggels                                  06-46480690

Zondagmiddagsoos

Helaas bleek er weinig belangstelling te bestaan voor de zondagmiddagsoos. We hebben daarom besloten om in het komende seizoen hier niet mee verder te gaan.

Uw gastvrouwen:

Ineke Heldoorn 06 45528715 of e.heldoorn@telfort.nl

Janneke Meijer 06 53972808 of jannekemeijer@home.nl

Met vriendelijke groet,

Ineke en Janneke

Bijdragen aan het Bewonerscontact.

Het bewonerscontact is een contactblad waarin de bewoners stukjes kunnen laten opnemen over zaken, die zij willen delen met de andere bewoners. Ook de activiteiten van de vereniging kunnen stukjes laten opnemen. Dit is allemaal een beetje verwaterd. Nu schrijft het bestuur het blad vol. Er komen stukken in van de afdeling voorlichting van de gemeente Zwolle. Ook belangrijk, maar het doel om een contact te zijn tussen de bewoners raakt een beetje ondergesneeuwd. Het bestuur zou graag wat meer betrokkenheid van de bewoners zien.

Uiteraard zijn alle publicaties ter beoordeling van het bestuur. Zij is verantwoordelijk voor de inhoud van het Bewonerscontact.

Van de Participatieraad is het volgende bericht ontvangen.

Bijeenkomst over wmo hulpmiddel van Welzorg en Meyra.

Geef uw mening over uw Wmo-hulpmiddel

Heeft u een Wmo-hulpmiddel via het Sociaal wijkteam? Dan horen we graag uw mening hierover. Ook willen we weten wat uw ervaringen zijn met Meyra of Welzorg. Zodat we weten wat er goed gaat en of er verbeteringen mogelijk zijn. Daarom organiseren we op dinsdag 17 september een panelgesprek over Wmo-hulpmiddelen. Zorgbelang Overijssel leidt het gesprek.

Wanneer

Dinsdag 17 september, van 14.00 tot ongeveer 15.30 uur.

Waar

Wijkcentrum Holtenbroek (Bachlaan 20).

Aanmelden

Wilt u meedoen? Meldt u dan aan via hert formulier op de website van het Sociaal wijkteam www.swtzwolle.nl/nieuws/geef-uw-mening-over-uw-wmo-hulpmiddel. Of bel (038) 498 2071. U krijgt vervolgens een uitnodiging met meer informatie

Inkomensregeling ouderen gemeente Zwolle

De gemeenteraad heeft besloten om per 1 juli 2019 een aantal wijzigingen door te voeren in de minimaregelingen. Dit zijn de wijzigingen die gevolgen hebben voor de oudere inwoners van Zwolle:

De individuele inkomenstoeslag voor alleenstaande ouders wordt verlaagd naar € 50,00

  • de Participatieregeling voor volwassenen wordt verlengd. Nu kan men jaarlijks een bijdrage krijgen. Als een volwassene de AOW-leeftijd heeft bereikt, kan geen beroep meer op deze regeling worden gedaan.
  • de Tegemoetkoming chronisch zieken en beperkten blijft € 175,00

De bovenstaande wijzigingen zijn doorgevoerd op basis van een onderzoek dat het Nibud voor de gemeente Zwolle heeft gedaan naar het financiële plaatje van verschillende soorten huishoudens in Zwolle. Daarnaast is rekening gehouden met de wens om van het Participatiefonds een permanente regeling te maken.

Inkomensregelingen ouderen

Als u als oudere niet genoeg inkomen hebt, zijn er regelingen waar u mogelijk gebruik van kunt maken. Hieronder vindt u een overzicht van deze regelingen.

Gemeentelijke regelingen

Tegemoetkoming voor personen met een chronische ziekte of beperking

Als u extra kosten hebt door een chronische ziekte of beperking kunt u hiervoor van de gemeente een bijdrage krijgen. U moet hiervoor in Zwolle wonen, een laag inkomen hebben en ook weinig vermogen. Heeft u recht op een Tegemoetkoming Arbeidsongeschikten van het UWV? Dan kunt u niet de tegemoetkoming van de gemeente krijgen.

Collectieve zorgverzekering

Heeft u een laag inkomen, een chronische ziekte of een beperking? Dan kunt u misschien meedoen aan de Gemeentepolis. Dit is de collectieve zorgverzekering via de gemeente Zwolle. De gemeente heeft hierover afspraken gemaakt met Salland Zorgverzekeringen. Uw inkomen mag niet hoger dan 110% van het sociaal minimum zijn, tenzij er sprake is van een chronische ziekte of beperking. Dan mag uw inkomen 130% van het sociaal minimum zijn. Als u een hoger inkomen heeft, maar door hoge zorgkosten in financiële nood komt, kunt u voor ondersteuning een beroep op het Sociaal wijkteam doen. Het wijkteam kijkt dan met u naar een passende oplossing. Deze regeling wordt uitgevoerd via de gemeente Zwolle.

Bijzondere bijstand

Heeft u extra kosten die u niet of niet helemaal zelf kunt betalen? Dan kunt u misschien bijzondere bijstand krijgen. De kosten moeten noodzakelijk zijn voor u. Dit betekent dat u de kosten wel moet maken, u heeft geen andere keus. De gemeente Zwolle beoordeelt of de kosten echt nodig zijn en wat hierin uw eigen verantwoordelijkheid is. Zo wordt bijvoorbeeld van u verwacht dat u spaart om voor onverwachte uitgaven. De gemeente Zwolle stelt vast of u in staat was geld te sparen. Iedereen kan bijzondere bijstand aanvragen. Het maakt niet uit wat voor soort inkomen u heeft. Wel hoe hoog het is. Ook de waarde van uw bezittingen telt mee. U kunt bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente Zwolle.

Participatiefonds

Uit het participatiefonds kunnen volwassenen die nog niet de AOW-leeftijd hebben bereikt, een extra bedrag krijgen voor kosten die worden gemaakt voor culturele, maatschappelijke of sportieve activiteiten. Deze kosten zijn op de volgende manier ingedeeld:

  • Kosten lidmaatschap Stadkamer
  • Vervoerskosten
  • Kosten entree sportgelegenheid of lidmaatschap sportvereniging
  • Kosten Museumjaarkaart
  • Overige kosten

Voor maximaal twee soorten kosten van activiteiten kan een bijdrage worden verleend. Voor elke kostensoort geldt een bedrag van € 60,–. Als u alleenstaande of een alleenstaande ouder bent, kunt u maximaal € 120,– krijgen. Heeft u een partner? Dan geldt dit bedrag per persoon. In dat geval kunt u samen dus maximaal € 240,– krijgen.

Een bijdrage uit het participatiefonds kan één keer per jaar worden aangevraagd.

Individuele Inkomenstoeslag

Hebt u langer dan drie jaar een laag inkomen? En hebt u nog niet de AOW-leeftijd bereikt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag. Het maakt daarbij niet uit of u moet rondkomen van een bijstandsuitkering, een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een ander laag inkomen. Hebt u langer dan drie jaar een bijstandsuitkering van de gemeente Zwolle en hebt u recht op de toeslag? Dan krijgt u het aanvraagformulier thuisgestuurd. Bent u geen cliënt en heb je wel een laag inkomen? Kijk dan op www.zwolle.nl/extra’s-voor-volwassenen of bel 14038 voor meer informatie. Misschien komt u toch in aanmerking.

Meer informatie en contact

Meer informatie over de regelingen van de gemeente Zwolle kunt u vinden op de site van de gemeente: www.zwolle.nl/extra’s-voor-volwassenen. Ook kunt u bellen met de gemeente Zwolle, tel. 14038 (lokaal tarief + eventuele kosten mobiele telefoon). U kunt ook het contactformulier invullen op www.zwolle.nl.

Overige regelingen

Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen

Hebt u vanaf uw vijftiende tot uw pensioengerechtigde leeftijd altijd in Nederland gewerkt of gewoond? Dan was u verzekerd voor een AOW-pensioen en krijgt u een volledig AOW-pensioen. Heeft u buiten Nederland gewerkt of gewoond? Dan kan het zijn dat u in die periode niet verzekerd was. Uw AOW-pensioen kan dan lager zijn. Misschien zelfs zo laag dat u niet kunt rondkomen. U kunt dan bij de SVB een aanvullende uitkering aanvragen. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.svb.nl/aio. U kunt ook bellen naar de Sociale verzekeringsbank via nummer 0570 – 50 60 80.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Als u uw aanslag voor gemeente- en/ of waterschapsbelasting niet kunt betalen, dan kunt u kwijtschelding aanvragen. Als u kwijtschelding krijgt, dan betekent dit dat u de belasting niet hoeft te betalen. Of u hiervoor in aanmerking komt hangt af van de hoogte van uw inkomen en financiële omstandigheden. Deze regeling wordt uitgevoerd door GBLT. Meer informatie over kwijtscheldingen van belastingen kunt u vinden op www.gblt.nl/kwijtschelding. GBLT is ook telefonisch bereikbaar via nummer 088 – 064 55 55.

Hulp bij aanvragen

Wilt u gebruik maken van een inkomensregeling maar heeft u hierbij ondersteuning nodig? Op Orde Zwolle helpt u daar kosteloos bij. Zij kijken samen met u waar u recht op hebt of u ondersteunen bij het invullen van formulieren. Op Orde Zwolle is er voor inwoners van de gemeente Zwolle met een laag inkomen. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar telefoonnummer 038-4569750. U kunt zich ook aanmelden via www.opordezwolle.nl.

Geldplan Zwolle

Geldplan Zwolle is een handig startpunt waar u tips kunt krijgen over geld. Tips om minder uit te geven bijvoorbeeld. Of tips om uw inkomsten te verhogen. Daarnaast krijgt u inzicht voor als u geld overheeft en hoe u goede keuzes maakt. Mooi meegenomen deze tips, niet laten liggen dus! Budgetkring

Op www.startpuntgeldzaken.nl/zwolle kan iedereen goede tips krijgen. Dit startpunt is er voor alle inkomens en het biedt verschillende Geldplannen.

Budgetkring

Wil u meer grip krijgen op uw uitgaven en rond kunnen komen met minder geld? Doe dan mee in een Budgetkring. Iedereen, of u nu een hoog of een laag inkomen hebt, heeft baat bij een Budgetkring. Het is een werkgroep waarin wordt gestimuleerd om bewust en zorgvuldig met geld en het leven om te gaan.

De Budgetkring is onderdeel van het actieprogramma “Lift je Leven”.
Bij de start schrijft iedereen op wat ze graag anders willen. Ze bepalen wat ze willen verbeteren in hun leven op financieel gebied. Een kring bestaat uit ongeveer acht personen, die elke twee weken bij elkaar komen onder begeleiding van getrainde vrijwilligers. In totaal zijn er 12 bijeenkomsten van 2,5 uur. U kunt hier gratis aan meedoen.
Opgeven kan via budgetkring@zwolle.nl
Kijk voor meer informatie op www.liftjeleven.nu.

Kopij voor het volgende nummer.

Indien u iets wilt laten opnemen in het informatieboekje van december kunt u dit voor 15 december in de brievenbus van de Ontmoetingsruimte deponeren.

Van de bestuurstafel.

Het bestuur is betrokken bij diverse overleggen met de gemeente en ander organisaties in Zwolle zuid over samenwerking.

Dit gebeurt onder leiding van wijkbeheer.

Er zijn al diverse bijeenkomsten geweest. Het streven is gericht op de leefbaarheid en bereikbaarheid in Zwolle zuid. Dit voor alle inwoners.

Wij zijn met name geïnteresseerd in de belangen van de oudere inwoners. Zoals openbare toiletten in het winkelcentrum en rustpunten (bankjes) op de toegangswegen naar de winkelcentra.

Ook het openbaar vervoer heeft onze speciale aandacht. Het openbaar vervoer is van cruciaal belang voor de zelfredzaamheid van de ouderen, niet allen in onze wijk maar voor de hele stad en omgeving.

Ook de verkeersveiligheid brengen wij iedere keer in, zoals de snelheid van het autoverkeer in de Kamerledenlaan en de Staatsecretarislaan. Er is ons al een paar jaar toegezegd dat er een waarschuwingsbord, de zogenaamde smiley komt, maar zoals met veel toezegging is er tot op heden niets gebeurt. We zijn ook nog in overleg met de gemeente en Rova over de afvoer van het huisvuil in de hoogbouw.

Belangrijke telefoonnummers e.d.

WhatsApp groep Veilig Ittersumerbroek

Melden verdachte activiteiten

Belangrijke telefoonnummers:

Sociaal wijkteam Zuid                   498 9980.

Alle gemeentelijke diensten         14038

Huisartsenpost                      09003336333

Landelijk alarmnummer      0900 8844

Politie/Ambulance

Landelijk alarmnummer      112

Bankpassen blokkeren         08000313

Website Bewonersvereniging: ittersumerbroek.nl

Veilig thuis                            0800-2000

Politie geen spoed                0900-8844

WMO-vervoer                       (0900)3810020 lokaal tarief                  

Of www.zwollevervoer.nl

Wijkservicepunt Zwolle-zuid 4982423

Activiteiten in de Ontmoetingsruimte

Maandag:       Van 14.00 tot ± 16.30 uur Canasta

              Van 19.30 tot ± 22.00 uur Sjoelen

Dinsdag:         Van 14.00 tot ± 16.30 uur Scrabble                                                             en Rummikub

              Van 19.30 tot ± 23.00 uur Darten

Woensdag:     Van 10.30 tot 11.15 Tai Chi*

                        Van 11.30 tot 12.15 Tai Chi*

En om de week (even weken)

              Van 14.00 tot ± 16.30 uur Creatief

Donderdag     Van 19.30 tot ± 23.00 uur Klaverjassen

Schilderen, de tweede, derde en vierde donderdag v/d maand

              Van 09.00 tot ± 12.00 uur

Maandelijks:  12.00 tot 14.00 uur               Lunch*

Wanneer u lid bent van de Bewonersvereniging kunt u vrij deelnemen aan al deze activiteiten, behalve

*de Tai Chi dit kost € 3.50 per les.

*de lunch kost € 2.50 en is op vrijdag bekendmaking via flyer